Projekt: „Stworzenie nowej kolekcji odzieży turystyczno – sportowej dla marki Fjord Nansen z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb użytkowników”

OPIS PROJEKTU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

CELE PROJEKTU

Wnioskodawca w ramach projektu zakupi usługi doradcze dotyczące przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt w postaci kolekcji odzieży tzw. pierwszej warstwy, stosowanej do turystyki rekreacyjnej, kwalifikowanej i sportu w wydaniu amatorskim. Linia wzornicza nowej odzieży turystycznej uwzględniać będzie potrzeby osób o różnej budowie ciała, w tym nietypowe rozmiary, potrzeby seniorów czy osób niepełnosprawnych. Ponadto Wnioskodawca zamierza skorzystać również z usług doradczych w zakresie wdrożenia produktu na rynek. Usługi, planowane do zakupu, obejmować będą doradztwo w zakresie: – opracowania strategii działań, w celu opracowania nowego projektu wzorniczego – szczegółowa analiza obszarów niezbędnych do stworzenia wytycznych projektowych i rekomendacje do stworzenia kolekcji, – opracowania projektów – zgodnie w wytycznymi projektowymi oraz normami i wymaganiami technicznymi, – opracowania prototypów – stworzenie prototypów dla opracowanych wzorów projektowych, – przeprowadzenia testów nowego produktu – sprawdzenie produktu przed wdrożeniem go do działalności firmy, – wsparcia wprowadzenia produktu na rynek – działania doradcze dotyczące m.in.: strategii komunikacji, strategii sprzedaży dla prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych na różnych rynkach.

PLANOWANE EFEKTY

Planowany produkt: Nowa kolekcja odzieży tzw. pierwszej warstwy, stosowaną do turystyki rekreacyjnej, kwalifikowanej i sportu w wydaniu
amatorskim, która ma:
– sprzyjać uprawianiu turystyki rekreacyjnej, kwalifikowanej i sportu w wydaniu amatorskim przez każdego,
– skutecznie konkurować z odzieżą innych marek na rynku branżowym,
– zachęcać do turystyki i aktywności osoby, których potrzeby nie są obecnie uwzględnione na rynku 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu ogółem: 620 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 425 000,00 PLN

Beneficjent: SZANTI Dariusz Staniszewski

  • search