Rozwój eksportu SZANTI Dariusz Staniszewski – wypromowanie marki FJORD NANSEN za granicą.

OPIS PROJEKTU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CELE PROJEKTU

Promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

PLANOWANE EFEKTY

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu ogółem: 264 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 198 375.00 PLN

Beneficjent: SZANTI Dariusz Staniszewski

 

 

  • search